Meld deg på vårt nyhetsbrev

Prosjekt miljøtiltak i Gunneklevfjorden er i gang

Etter grundige forberedelser har Hydro nå satt i gang det store miljøtiltaket i Gunneklevfjorden. Første fase med bygging av undervannsmolo er påbegynt.
to menn, portrett, poserer, hvit hjelm og gul jakke, anleggsområde og anleggsmaskiner i bakgrunnen, fjord Hydros prosjektledelse miljøtiltak Gunneklevfjorden, fra venstre Eivind Midtgarden og Boško Janjušević.

Prosjektet har utført forberedende arbeider i området og har gjennomført vellykket test av hvordan stein skal legges ut. Nå er de i gang med å bygge en undervannsmolo/sjete med steinmasser i nordenden av Gunneklevfjorden.

Byggingen vil pågå fram til påsketider.

Transport av steinmasser

Det vil bli en del anleggstrafikk i forbindelse med tilkjøring av steinmasser. Store kjøretøy losser steinmasser på anleggsområdet, og så lastes steinen videre over på lekter. Denne operasjonen kan gi noe støy. Hydro utfører støymåling, og følger opp at de ligger innenfor krav.

– Steinmassene kommer fra NCC Pukk i nærområdet. Prosjektet har iverksatt flere tiltak for å sikre en trygg og effektiv transport, og vi har stort fokus på HMS, sier Eivind Midtgarden og Boško Janjušević fra Hydros prosjektledelse.

 

anleggsområde, bil med lasteplan tipper stein mens gravemaskin laster stein over på leker.
Bygging av undervannsmolo. Steinmasser losses fra bil og over på lekter.

Opprydding i strandsonen

Hydro-prosjektet har tatt på seg oppgaven med å rydde avfall i strandsonen langs gang- og sykkelstien. – Dette gjør vi fordi vi ikke kan gjøre tildekking over avfallet som ligger i vannkanten. Her ligger bildekk og handlevogner og annet avfall som må fjernes, sier Eivind Midtgarden.

Siltgardin

Tekstilduken som kan ses et godt stykke ut på vannet nå, er en siltgardin. Den går helt ned til bunnen og hindrer spredning av miljøgifter som potensielt kan virvles opp når det legges ut stein.

Gang- og sykkelvei langs vannet holdes stengt

Gang- og sykkelvei langs vannkanten holdes stengt i anleggsperioden. Sikkerhet er viktig for Hydro, og så lenge det er nødvendig, vil gang- og sykkelveien på sjøsiden holdes stengt i anleggsperioden.

 

langsgående anleggsgjerde, gang- og sykkelsti langs vannkanten
Gang- og sykkelvei langs vannkanten holdes stengt i anleggsperioden.

God fremdrift

Byggherren Hydro følger prosjektet tett, med sterk fokus på det operasjonelle.

– Vi presser ikke på tid, vi prioriterer HMS og sikker framdrift, sier Boško Janjušević. Målet er ferdigstilling av prosjektet desember 2024.

– Vi er veldig fornøyde med samarbeidet med hovedentreprenøren Repstad Anlegg AS. Entreprenøren jobber seks dager i uka og har god fremdrift. De er profesjonelle, med tydelig fokus på HMS.

Målet med prosjektet

"Miljøtiltaket vil sikre at vi oppnår det overordnede målet, som er å ta miljøgiftene i Gunneklevfjorden ut av sirkulasjon. Ved å dekke til sjøbunnen vil de ikke kunne lekke ut fra sedimentene og tas opp i næringskjeden. Det vil også forhindre spredning av miljøgifter til omkringliggende områder. Løsningen vil gi en ren sjøbunn og danne et godt utgangspunkt for reetablering av flora og fauna," sier Hydro i prosjektinformasjonen man kan lese langs Hydrovegen, ved anleggsgjerdet.

 

tynn duk med trykket informasjon om miljøtiltaket og fremdriftsplan som kan leses av publikum.
Hydros informasjon om prosjektet ved anleggsgjerdet.


Les også